บอร์ด บจธ. เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร คาดเริ่ม 1 ม.ค. 2565 นี้

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อาคารเบญจศิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. พร้อมด้วยกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหาร บจธ. ร่วมประชุมครั้งที่ 13/2564 ผ่านการประชุมร่วม Video conference Zoom โดยที่ประชุมเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจาก บจธ. ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ และภัยจากโรคระบาดไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลา 1 ปี โดยคาดว่าจะเริ่มประกาศมาตรการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และได้พิจารณาเห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของ บจธ. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานช่วยเหลือด้านที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนให้ขยายวงกว้างมากขึ้น