บอร์ด บจธ. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ และภัยจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom โดยมีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการ และนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. ผู้บริหาร บจธ. และประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมประชุม
โดยที่ประชุมได้พิจารณาดังนี้
1.เห็นชอบการปรับเกณฑ์การวัดผลคะแนนตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ได้มีการแก้ไขเกณฑ์การวัดผลคะแนน
2.เห็นชอบตัวชี้วัดการประเมินองค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. เห็นชอบห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result chain : RC) ความสัมพันธ์ของ บจธ. ในระบบนิเวศ (Ecosystem: ES) และบันทึกข้อตกลงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ระหว่าง บจธ. และสำนักงาน ก.พ.ร.
4. ให้ฝ่ายบริหารทบทวนการพัฒนารูปแบบการดำเนินภารกิจการเป็นตัวกลางของ บจธ. โดยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ บจธ. ไปพิจารณาประกอบการทบทวนการดำเนินการด้วย
5. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการให้ได้รับส่วนลด ตามประกาศสถาบัน เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ และภัยจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564