บอร์ด บจธ. เห็นชอบแผนปฏิบัติการ บจธ.ไตรมาสสุดท้าย 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 6/ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom โดย พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัขร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. รวมทั้งกรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 บจธ. รอบเดือนกรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2565 หลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ขยายอายุ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ไปอีก 3 ปี นับหลังจากวันที่ 7 มิถุนายน 2565 และเห็นชอบในหลักการร่างบันทึกข้อตกลง ( MOU) กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย โดยมอบหมายให้อนุกรรมการกฎหมาย บจธ. แก้ไขเนื้อหาอีกครั้งก่อนจะมีการลงนาม