บอร์ด บจธ. เห็นชอบในหลักการรูปแบบบริหารจัดการที่ดิน 741 ไร่เศษพื้นที่นำร่อง 4 ชุมชน ที่ลำพูน – เชียงใหม่

       วันที่ 28 มิถุนายน 2566 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom โดยมีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการ และนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ บจธ. ผู้บริหาร บจธ. และประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมประชุม
       โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแนวทางการบริหารจัดการที่ดินใน 4 ชุมชนภาคเหนือ (ร่างข้อบังคับ สถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดินกับชุมชนภายใต้หลักการโฉนดชุมชนในที่ดินของ บจธ. พ.ศ. …. ) ซึ่งมีสมาชิกรวม 500 ครัวเรือน เนื้อที่ 741 ไร่เศษที่ บจธ.นำเสนอโดยมอบหมายให้ บจธ. นำความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการไปปรับแก้ไขก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป และที่ประชุมยังเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568 ) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสถาบันฯอีกด้วย