บอร์ด บจธ. เห็นชอบ ร่างประกาศฯ เรื่องการจัดให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของสถาบันฯ เป็นการชั่วคราว ในพื้นที่โครงการนำร่อง 4 ชุมชน

 

วันนี้ (  24  เมษายน 2566 ) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคาร ครั้งที่ 4/2566  ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยพล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการ ฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีกรรมการ และนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ.  ในฐานะฝ่ายเลขานุการ และผู้บริหาร บจธ. เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบ ร่างประกาศคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เรื่องการจัดให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นการชั่วคราว ในพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 4 ชุมชน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยมีสาระสำคัญในส่วนของค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินว่าสหกรณ์จะชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินของ บจธ. ในอัตราไร่ละ 25 บาทต่อปี ทั้งนี้เริ่มจัดเก็บตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวมีประมาณ 741 ไร่เศษ มีสมาชิกเกษตรกรอยู่จำนวน 500 ครัวเรือน เข้าอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่แล้ว และอยู่ระหว่างการวางแนวทางร่วมกันร่วมกับ บจธ. ในการทำสัญญาการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่

และที่ประชุมคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาการขอยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจน ในพื้นที่ดำเนินการของ บจธ. ทั้ง 16 พื้นที่ทั่วประเทศ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ บจธ. ศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้อัตราการจัดเก็บภาษีฯ เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพท้องที่ดำเนินการ