บิ๊กป้อมปลื้มหลัง บิ๊กอวบนำทีม บจธ ปิดงานแก้ปัญหาที่ดิน ครบ20 จว.อีสาน

วันที่ 24 ส.ค. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. เดินทางเข้าร่วมประชุมกับนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการบูรณาการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากรายที่ถูกบังคับคดี จำนองหรือขายฝากให้สามารถกลับมามีที่ดินเป็นของตนเอง พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า บจธ. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองนายกฯพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน ของพี่น้องเกษตรกโดยให้ส่วนราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมบูรณาการกับ บจธ. เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง และยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ และภารกิจการดำเนินการว่า บจธ. เป็นหน่วยงานรัฐอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยเหลือด้านที่ดินทำกิน นอกเหนือจากหน่วยงานรัฐบางหน่วยที่ดำเนินการในพื้นที่ของรัฐอยู่แล้ว โดยจะดำเนินการในพื้นที่ของเอกชนในรูปแบบของโฉนด ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบกลุ่มและแบบบุคคลป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้พึ่งพาตัวเองได้ ให้ความรู้ในการทำเกษตร ร่วมคิดร่วมทำ

รวมทั้งสนับสนุนเรื่องสาธารณูปโภค และการตลาด เป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้อย่างครบวงจร โดยทุกโครงการจะได้ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาของที่ดิน ส่งเสริมฝึกอบรมให้สมาชิกได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรี

นายสนิท ผวจ.บึงกาฬ กล่าวขอบคุณพล.อ.ประวิตรฯและ บจธ. ที่เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อพี่น้องเกษตรกรภาคอีสานและจังหวัดบึงกาฬ หากได้ช่วยเหลือด้านความรู้ในการทำเกษตร และส่งเสริมด้านการตลาดด้วย ก็ถือว่าเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจนในจังหวัดได้อย่างครบวงจร

ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ ประธานกรรมการฯ และ บจธ. ได้มาชี้ช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ ในโอกาสนี้จึงขอให้ท่านผู้บริหาร ทั้งระดับส่วนกลาง ภูมิภาค ท่านนายอำเภอ และผู้แทนส่วนท้องถิ่น ได้ช่วยเป็น center ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในท้องถิ่นของท่านที่มีคุณสมบัติ ประสงค์อยากจะขอรับบริการของธนาคารที่ดิน ให้มาติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และส่งผ่านมายัง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ซึ่งจังหวัดยินดีที่จะคัดกรองส่งผ่านมายัง บจธ. เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือ

ทั้งนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.labai.or.th หรือสามารถติดต่อสอบถามเรื่องข้อมูลที่ดินได้ที่ 02 278 1648 ต่อ 501,511 กองบริหารจัดการที่ดิน 1 บจธ.