บิ๊กป้อมย้ำ ให้ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและที่ดินแก่เกษตรกร ให้ บจธ. นำธนาคารน้ำใต้ดินไปใช้ในพื้นที่ดำเนินการ

  

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ บจธ. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจของ บจธ. โดยมี นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมส่วนราชการจังหวัดในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมกันหาแนวทางการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานในภาวะของโรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ กล่าวว่า ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการของ บจธ. จะต้องได้รับการอบรมพัฒนาจิตใจ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนสามารถดำรงชีพมีความมั่นคงในที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย พอมีพอกิน
มีกินยังไม่ต้องหวังรวย สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ พึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรี

นายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาล และ บจธ.
ที่เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินในจังหวัดฯ พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเป็นตัวกลางในการประสานกับพี่น้องประชาชน สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องขอความช่วยเหลือส่งผ่านมายัง บจธ. พร้อมกันนี้ ผู้ว่าฯ รับปากจะนำข้อมูลโครงการของ บจธ. ไปประชาสัมพันธ์ผ่านรายการผู้ว่าพบประชาชน ผ่านสถานีวิทยุของจังหวัด และมอบหมายประชาสัมพันธ์จังหวัดรับเรื่องไปประชาสัมพันธ์ต่อให้ท้องถิ่นได้รับทราบ ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ได้รับรู้ช่องทางการช่วยเหลือ ผ่านเว็บไซต์ www.labai.or.th โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากต่อพี่น้องประชาชน เกษตรกรและผู้ยากจน ได้มีโอกาสที่จะมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน สร้างความเป็นธรรมให้สังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

พร้อมกันนี้ในช่วงบ่ายคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สถาบันนิเทศศาสนคุณ วัดบุญเรืองสุวรรณาราม บ้านคำโป้งเป้ง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดการธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบเปิดและระบบปิด “ฝนตกที่ไหน เก็บน้ำที่นั่น” เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรในพื้นที่ โดยมีหลวงพ่อสมาน  สิริปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบุญเรืองสุวรรณารามเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการคิดและริเริ่มการพัฒนาระบบธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมขัง น้ำเสีย และน้ำเค็ม  โดยจะได้นำหลักการวิธีการมาปรับใช้กับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ดำเนินโครงการของ บจธ. เพื่อสร้างแหล่งน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคในชุมชน และเป็นแหล่งน้ำในการทำเกษตรได้อย่างยั่งยืน