บิ๊กป้อมลงพื้นที่โป่งน้ําร้อน จันทบุรี ประชาชนแห่ร่วมงาน บจธ.มอบที่ดินทำกินฯ แน่นขนัด

              เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี “บจธ. มอบมอบสิทธิในที่ดินทํากิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน”และ“มอบ หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน หรือ คทช.” รวมทั้งมอบนโยบายบูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ตามโครงการบริหาร จัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตําบลทับไทร อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมตลาดนัดชุมชน และผลการดําเนินงานในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนฯ โดยมีประชาชนจากหลายตําบลจากอําเภอใกล้เคียงพากันมารอต้อนรับเกือบหนึ่งพันคนและหลายกลุ่มได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือที่ดินทํากินด้วยเช่นกัน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ กล่าวต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและผู้มาร่วมงาน จากนั้น พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินในพื้นที่วิสาหกิจชุมชน 12 แห่งภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนใน 8 จังหวัด

            พลเอกประวิตร กล่าวว่าสถาบันบริหารจัดการธนาคาร ที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดิน อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน จากการจํานอง ขายฝาก รวมทั้งจากหนี้นอกระบบ

“ตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจน เรื่องที่ดินทํากินมาโดยตลอด และยังมีนโยบายขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เต็มศักยภาพ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เป็นการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย และแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนไปพร้อมกัน หลังจากได้เดินทางไปมอบสิทธิในท่ีดินทํากินในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้เช่น ที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดตาก ทุกพื้นที่มีความก้าวหน้าแทบทุกด้าน มีหน่วยงานในพื้นที่เข้าไป สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่อง และขอชื่นชมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาทุกคน ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และตั้งใจที่จะรักษาที่ดินผืนนี้ ส่งต่อให้ลูกหลาน เพราะปัญหาขาดแคลนที่ดินทํากินจะรุนแรงมากขึ้นถ้าเราไม่ช่วยกันปกป้องรักษาไว้ และผมต้องขอบคุณ การดําเนินงานแบบบูรณาการของ บจธ. และหน่วยงานต่างๆ เพื่อทําให้พี่น้องเกษตรกรหลุดพ้นความยากจนตาม นโยบายของรัฐบาล ” พลเอกประวิตรกล่าว

ขณะที่นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่สื่อมวลชนว่า พื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตําบลทับไทร อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี มีสมาชิก 30 ครัวเรือน เข้าใช้ประโยชน์โดยการทําสัญญาเช่าที่ดิน บจธ. ในเนื้อที่ 77 ไร่เศษ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จุดเด่นชุมชน คือเป็นชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ผลิตอาหารปลอดภัย ใช้นวัตกรรมในการทําเกษตร เพื่อสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งระยะเวลา 2 ปีเศษ สมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ มีความก้าวหน้าใน การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอย่างมาก มีการทําบัญชีเงินออม และมีรายได้จากการจําหน่ายพืชผักอายุสั้น เช่นพริก มะเขือ ถั่วพู ผักชีฝรั่ง ผักสลัด ถั่วฝักยาว แตงกวา ทานตะวันอ่อน ชะอม กะเพรา โหระพา ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนาว กล้วย เป็นต้น นอกจากนี้สมาชิกยังสร้างภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่จนได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจาก หลายภาคส่วน สร้าง OTOP ในชุมชน ผลิตผักปลอดสารพิษออกจําหน่ายในห้างสรรพสินค้า สมาชิกมีรายได้จาก การปลูกและจําหน่ายพืชผัก และผลผลิตแปรรูปเช่นโกโก้ผง น้ําโกโก้ ขนมอบต่างๆ ชาใบหม่อน น้ําผึ้ง ในพื้นที่ ถือ เป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่ดี (Best Practice) ในการดําเนินงานของ บจธ. ที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเกษตรกร ผู้ยากจนได้ อย่างตรงจุด

          สําหรับเกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทํากินสามารถสอบถามข้อมูลได้ท่ี กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน (กบพ.) โทร     0 2278 1648 ต่อ 501, 511 Web chat เว็บไซต์ https://www.labai.or.th/ หรือชMองทาง Messenger/Inbox เฟสบุ๊ค สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน – องค์การมหาชน – https://www.facebook.com/thelandbankadministrationinstitute/ และช่องทาง ไลน์ @lands