บิ๊กป้อมส่งบิ๊กอวบ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิจากการจำนอง ขายฝากที่ดินของเกษตรกร และภัยแล้งในพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายเอก  วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ บจธ. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจของ บจธ. โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และส่วนราชการจังหวัดในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อร่วมกันหาแนวทางการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก และการบังคับคดี รวมถึงภัยแล้งในพื้นที่

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ กล่าวว่า สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย ความยากจน และปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยให้ส่วนราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมบูรณาการกับ บจธ. เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ และภารกิจการดำเนินการของ บจธ. โดยทุกโครงการได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนสามารถดำรงชีพมีความมั่นคงในที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย พอมีพอกิน ให้มีกินก่อนยังไม่ต้องหวังรวย สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ พึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรี

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาล และ บจธ. ที่เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินในจังหวัดฯ โครงการของ บจธ. เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากต่อพี่น้องประชาชน เกษตรกรและผู้ยากจน ได้มีโอกาสที่จะมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน สร้างความเป็นธรรมให้สังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ผู้ว่าฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องขอความช่วยเหลือส่งผ่านมายัง บจธ. เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก ได้รับรู้ช่องทางการช่วยเหลือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.labai.or.th และติดต่อสอบถามเรื่องข้อมูลที่ดินได้ที่ 02 278 1648 ต่อ 501,511 กองบริหารจัดการที่ดิน บจธ.