“บิ๊กป้อม” มอบสิทธิในที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมสั่งการ บจธ. – หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกร คนยากจนที่เดือดร้อนและยังเข้าไม่ถึงที่ดินทำกินทั่วประเทศ

บจธ.จัดงาน “ บจธ. มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน “ 12 กันยายน 2565 ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เดินทางไปเป็นประธาน ณ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ที่สนับสนุนที่ดินทำกินแก่สมาขิก 43 ครัวเรือน ร่วมกับจังหวัดตากและส่วนราชการ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะจัดขึ้น โดยมีผู้ร่วมงานเกือบ 500 คน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 กันยายน 2565 พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธี “บจธ. มอบสุข มอบสิทธิในที่ดินทำกิน” และมอบนโยบายบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ตามโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ณ วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนฯ ในงานดังกล่าวมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก​ ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายสันติ พร้อมพัฒน์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (และท่านอื่นๆ รอยืนยันวันงาน)
เข้าร่วมการตรวจเยี่ยม พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กล่าวรายงาน และ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และคณะ มีเกษตรกรที่ทั้งที่ได้รับสิทธิในที่ดินแล้ว และอยู่ระหว่างการขอรับความช่วยเหลือในพื้นที่รวมประมาณ 200 คน

พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล เล็งเห็นความสำคัญ ในการช่วยเหลือพี่ น้อง เกษตรกร และผู้ยากจน ในเรื่องที่ดินทำกิน มาโดยตลอด และดำเนินการผ่านโครงการของหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินภารกิจ กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน จากการจำนอง ขายฝาก ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน บจธ. ได้ยกร่างพระราชบัญญัติ สถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …. ขึ้น เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจของ บจธ. โดยมาจากการปฏิบัติงานจริงของ บจธ. ซึ่งได้ถูกขัดเกลา ด้วยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม โดยมีการปรับรูปแบบ และอำนาจหน้าที่ ให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงการแก้ไขปัญหา โดยยึดมิติทางสังคมเป็นหลัก ไม่ใช่มิติด้านการเงิน การธนาคาร อย่างที่ผ่านมา สำหรับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดตาก มีพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 17 พื้นที่ เนื้อที่รวม 129,419 ไร่ ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว จำนวน 11 พื้นที่ เนื้อที่รวม 93,439 ไร่ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิและคุณสมบัติของบุคคลผู้มีรายชื่อ จำแนกประเภทผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินตามลักษณะการครอบครองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 1,303 ราย ประกอบด้วย ป่าประจำรักษ์ จำนวน 216 ราย ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง จำนวน 77 ราย ป่าท่าสองยาง จำนวน 40 ราย ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน จำนวน 970 ราย และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด การจัดทำบ้านมั่งคงให้กับประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ซึ่งในวันนี้มีประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ คทช. และตัวแทนประชาชนที่ได้รับสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม จากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กล่าวว่า พื้นที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 43 ครัวเรือน ได้เข้าใช้ประโยชน์โดยการเช่าที่ดิน บจธ. ในเนื้อที่ 58 ไร่เศษ จุดเด่นชุมชน “ชุมชนเกษตรอาหารปลอดภัยในพื้นที่ความมั่นคงเมืองแม่สอด” ระยะเวลาใน 1 ปีเศษ สมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ มีความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอย่างมาก สมาชิกมีที่อยู่อาศัยมีเงินเก็บ และมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถสร้างภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่จนได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจากหลายภาคส่วน ร่วมกันบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สมาชิกในชุมชน ในพื้นที่มีตลาดนัดชุมชนของตนเอง สมาชิกมีรายได้จากการปลูกและจำหน่ายพืชผัก และผลผลิตแปรรูปในพื้นที่ ถือเป็นอีกหนึ่ง (Best Practice) ของการดำเนินงานของ บจธ. ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเกษตรกร  ผู้ยากจน และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ขณะนี้ บจธ. อยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. ….  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรองจำนวน 12 ฉบับ เพื่อประกอบร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

นางมณีพรรณ  โคตรบุตร ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอด
ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า หลังจากที่ท่านประวิตรฯ มอบหมายได้สั่งการหน่วยงานต่างๆ จากการตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ๑๒ พื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ร่วมกับส่วนราชการจังหวัด ๘ จังหวัด (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา จันทบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา และสุราษฎร์ธานี) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนเกษตรกรจาก ๑๒ วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการฯ หน่วยงานต่างๆ ได้ประสานงานกลับมาที่กลุ่มเราเพื่อบูรณาการร่วมกันเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ชุมชนของเรา เช่น 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด 2. สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล กำแพงเพชร 3. การประปาส่วนภูมิภาคแม่สอด 4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 5.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 โดยล่าสุด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย  เจริญกิจรุ่งโรจน์ ได้มอบหมาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นัดประชุมทุกภาคส่วนงานที่รับผิดชอบร่วมหารือแนวทางการบูรณาการพัฒนาในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ ท่านประวิตรฯ ได้ลงพื้นที่มาตรวจติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองเลย พี่น้องเราประทับใจมากๆ ค่ะ
เราต้องขอขอบคุณทาง บจธ. ที่ช่วยประสานงานในทุกๆเรื่องให้ จากเรื่องที่เราคิดว่ายากก็เป็นเรื่องง่าย ต่อไปเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีถนนดี มีน้ำบริโภค มีน้ำใช้ในการเกษตร มีไฟฟ้าส่องสว่าง แค่นี้พวกเราก็พอใจแล้ว ขอบคุณ บจธ. และทุกๆ หน่วยงานจริงๆ

เกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

– กรณีขอรับความช่วยเหลือในการกระจายการถือครองที่ดิน ติดต่อ กองบริหารจัดการที่ดิน โทร 0 2278 1648 ต่อ 501, 511

– กรณีขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิหรือจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน ติดต่อ กองบริหารสินเชื่อ โทร 0 2278 1648 ต่อ 601, 602, 610

หรือสอบถามพูดคุยได้ที่ inbox เว็บไซต์ https://www.labai.or.th/