บิ๊กป้อม สั่งศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดรับเรื่องประชาชนเดือนร้อนที่เกี่ยวกับที่ดินทำกิน ส่งให้ บจธ. ดำเนินการต่อ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. เดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจของ บจธ. โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายดำรงค์  สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพื่อร่วมกันหาแนวทางการบูรณาการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน และ
ที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงป้องกันการสูญเสียสิทธิจากรายที่ถูกบังคับคดี ให้สามารถกลับมามีที่ดินเป็นของตนเอง พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ กล่าวว่า บจธ. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน ของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยให้ส่วนราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมบูรณาการกับ บจธ. เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ และภารกิจการดำเนินการของ บจธ. โดยทุกโครงการได้ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาของที่ดิน ส่งเสริมฝึกอบรมให้สมาชิกได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรี

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายดำรงค์ รองผู้ว่าฯ
ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาล และ บจธ. ที่เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินในจังหวัดฯ โครงการของ บจธ. เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อพี่น้องประชาชน เนื่องจากจังหวัดเราส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือเขตป่าไม้เยอะ อย่างเช่นพี่น้องประชาชนจำนวน 23 ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ต้องการที่ดินทำกินเป็นของตนเองในการประกอบอาชีพ และอีกหลายพื้นที่ประสบปัญหาพี่น้องเกษตรกรที่ดินจะถูกยึดถูกบังคับคดีจากการจำนอง ขายฝาก กับเอกชน ในวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ท่านเฉลิมเกียรติ ประธานกรรมการฯ และ บจธ. ได้มาชี้ช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ ในโอกาสนี้จึงขอให้ท่านผู้บริหาร ทั้งระดับส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น ช่วยเป็น center ชี้แนะให้เกษตรกรในท้องถิ่นของท่านที่มีคุณสมบัติ ประสงค์อยากจะใช้บริการของธนาคารที่ดิน ให้มาติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของส่วนภูมิภาค หรือประสงค์มายื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ยินดีที่จะรับเรื่องส่งผ่านมายัง บจธ. เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ช่องทางการช่วยเหลือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.labai.or.th หรือสามารถติดต่อสอบถามเรื่องข้อมูลที่ดินได้ที่ 02 278 1648 ต่อ 501,511 กองบริหารจัดการที่ดิน บจธ.