บิ๊กป้อม ส่งพลเรือเอก พิเชฐฯ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี เร่งกำหนดยุทธศาสตร์ธนาคารที่ดิน

วันที่ 19 เมษายน 2564 พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี ( พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ) ในฐานะประธานอนุกรรมการยุทธศาสตร์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) อนุกรรมการ และผู้บริหาร บจธ. ประชุมคณะอนุกรรมการยุทธสศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 ณ อาคารเบญจศิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยเป็นการประชุมผสม 2 รูปแบบคือ Onsite และ Online ตามมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19

โดยมีวาระที่สำคัญประกอบไปด้วย

1.การประเมินความคุ้มค่าของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

2. แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจาย
การถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน (สบกด.)

3. การพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. ขอเพิ่ม “โครงการเพิ่มโอกาสเข้าถึงที่ดิน” ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5. รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)