!! บิ๊กป้อม ห่วงใย ประชาชนตกงาน ถูกเลิกจ้าง สถานประกอบการปิดกิจการ หรือลดการจ้างงาน จาก COVID – 19 มอบ บจธ. เร่งช่วยเหลือ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) หรือ บจธ. ได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด – 19 ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท โรงงาน สถานประกอบการ และร้านค้าจำนวนมาก ต้องลดการจ้าง เลิกจ้าง และปิดกิจการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจำนวนมากให้มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง “บจธ. ซึ่งมีภารกิจในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมด้านที่ดินโดยการ กระจายการถือครอง ที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง” จึงขอเชิญชวน!! ให้เกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกิน หรือได้รับผลกระทบต่างๆ ได้รวมกลุ่มกันเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการทำการเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชาและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ได้ทำอาชีพเกษตรกรรม พึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขอรับการจัดสรรที่ดินทำกิน ในรูปแบบแปลงรวม เป็นการถือกรรมสิทธิ์ร่วม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป