บิ๊กป้อม เร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนที่ดินทำกิน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจของ บจธ. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในพื้นที่ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงป้องกันการสูญเสียสิทธิจากรายที่ถูกบังคับคดี ให้สามารถกลับมามีที่ดินเป็นของตนเอง พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นายเธียรชัย พุทธรังษี  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาล และ บจธ. ที่เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินในจังหวัดฯ โครงการของ บจธ. เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อพี่น้องประชาชน มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการขอความช่วยเหลือ ให้กับ บจธ. และให้ส่วนราชการทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอให้การสนับสนุนพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชน เกษตรกร ได้รับทราบถึงโครงการของ บจธ. โดยทั่วกัน

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ กล่าวว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน และความยากจน ของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยให้ส่วนราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมบูรณาการกับ บจธ. เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง และยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ และภารกิจการดำเนินการของ บจธ. โดยทุกโครงการได้ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาของที่ดิน ส่งเสริมฝึกอบรมให้สมาชิกได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรี

ในวันเดียวกันพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ และคณะผู้บริหาร บจธ. ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมกับ
นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการจำนอง ขายฝาก หรือไม่มีที่ดินทำกิน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมแต่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะดำรงชีพได้ จึงขอให้ บจธ. ให้ความช่วยเหลือ

ทั้งนี้เกษตรกรที่มีความประสงค์อยากจะใช้บริการของธนาคารที่ดิน ให้มาติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของส่วนภูมิภาค หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และรับเรื่องส่งผ่านมายัง บจธ. เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ช่องทางการช่วยเหลือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.labai.or.th หรือสามารถติดต่อสอบถามเรื่องข้อมูลที่ดินได้ที่ 02 278 1648 ต่อ 501,511 กองบริหารจัดการที่ดิน บจธ.