บิ๊กป้อม เร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน

   

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจของ บจธ. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีโดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในพื้นที่ ร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการบูรณาการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงป้องกันการสูญเสียสิทธิจากรายที่ถูกบังคับคดี ให้สามารถกลับมามีที่ดินเป็นของตนเอง พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายเธียรชัย รองผู้ว่าฯ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาล และ บจธ. ที่เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินในจังหวัดฯ โครงการของ บจธ. เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อพี่น้องประชาชน มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการขอความช่วยเหลือ ให้กับ บจธ. และให้ส่วนราชการทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอให้การสนับสนุนพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชน เกษตรกร ได้รับทราบถึงโครงการของ บจธ. โดยทั่วกัน

พล.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน และความยากจน ของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยให้ส่วนราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมบูรณาการกับ บจธ. เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง และยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ และภารกิจการดำเนินการของ บจธ. โดยทุกโครงการได้ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาของที่ดิน ส่งเสริมฝึกอบรมให้สมาชิกได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรี

วันเดียวกันพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ และคณะผู้บริหาร บจธ. ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมกับ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการจำนอง ขายฝาก หรือไม่มีที่ดินทำกิน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมแต่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะดำรงชีพได้ จึงขอให้ บจธ. ให้ความช่วยเหลือ

ทั้งนื้เกษตรกรที่มีความประสงค์อยากจะใช้บริการของธนาคารที่ดิน ให้มาติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของส่วนภูมิภาค หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และรับเรื่องส่งผ่านมายัง บจธ. เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ช่องทางการช่วยเหลือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.labai.or.th หรือสามารถติดต่อสอบถามเรื่องข้อมูลที่ดินได้ที่ 02 278 1648 ต่อ 501,511 กองบริหารจัดการที่ดิน บจธ.