บิ๊กป้อม แนะ บจธ. เป็นนวัตกรรมใหม่ ใช้งบน้อยแต่เกิดผลดีต่อประเทศ ในระยะยาว สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากฐานราก

บิ๊กป้อม พลเอกประวัตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มอบหมาย นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันอังคารที่ 19 พ.ค. 63 ว่า จากที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินได้ช่วยเหลือให้เกษตรกร มีที่ดินทำกินสามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น โดย พล.อ.ประวิตร มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. การช่วยเหลือเกษตรกรขอให้ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยให้จังหวัดบูรณาการ ร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากฐานราก และสร้างความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้เกษตรกร

2.ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่มีรายได้ เห็นควรให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาดังกล่าว ให้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้อย่างเพียงพอ

3. การดำเนินงานของ บจธ. เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้งบประมาณไม่มากแต่เกิดผลดีต่อประเทศ ในระยะยาว เพราะเป็นการทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งด้วยตนเอง โดยเริ่มจากความมั่นคงในการมีที่ดินทำกิน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลควรให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง