บิ๊กอวบ มอบนโยบาย การจัดทำร่าง พ.ร.บ. ธนาคารที่ดินฯ ลดความเลื่อมล้ำ เเก้ไขปัญหาที่ดิน อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ซ้ำซ้อน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้เข้ามอบนโยบาย การจัดทำร่าง พ.ร.บ. ธนาคารที่ดินฯ ให้แก่คณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเบญจสิริ ททบ. 5  โดยคณะอนุกรรมการฯ จะร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติ ดำเนินการเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน ตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยมุ่งเชื่อมโยงกับนโยบายหลักของประเทศ ประกอบด้วย

นโยบายหลัก 12 ด้าน

ข้อ 5.3 พัฒนาภาคเกษตร

5.3.5 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน แหล่งเงินทุน โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ รวมทั้งดูแลและลดความเสียหายจากการทำการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยทางธรรมชาติซ้ำซากโดยกำหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรม (zoning)

ข้อ 7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

7.2.3 แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่มุ่งเน้นการจัดการที่อยู่อาศัย การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพื้นที่เมืองแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่เอื้ออาทร มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองและชุมชน และมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ข้อ 10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน  โดยจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำและมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน จัดทำหลักฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน และเร่งแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง

ข้อ 1 การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน

... ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อที่เอื้อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินทำกินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ จัดทำแนวทางการกำหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสม ...

(3) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข้อ 4.1 การลดความเลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

4.1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ทำกินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน กำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเป็นธรรม และกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน ปรับระบบเอกสารสิทธิ์ การถือครองที่ดินประเภทต่าง ๆ ให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอพิจารณาสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับประชาชน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเป็นธรรมและมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

(4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยสรุป ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันและแก้ไขปัญหาความยากจน

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น

(5) (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 2579) (คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) สอดคล้องกับ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินฯ ใน 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่ 2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่ 2.2 การเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ยากไร้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

กลยุทธ์ที่ 3.1 การจัดหา พัฒนา ฟื้นฟูที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อจัดให้ประชาชนผู้ยากไร้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

กลยุทธ์ที่ 3.2 การสร้างกลไก เครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

กลยุทธ์ที่ 4.1 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม

กลยุทธ์ที่ 4.3 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

https://masterslot99.tumblr.com https://masterslot99-gacor.tumblr.com https://masterslot99-tergacor.tumblr.com https://masterslot99-maxwin.tumblr.com https://masterslot99-linkgacor.tumblr.com https://joker188-login.tumblr.com https://joker188-alt.tumblr.com https://joker188-daftar.tumblr.com https://joker188-maxwin.tumblr.com https://joker188-slot.tumblr.com https://macauslot188-gacorr.tumblr.com https://macauslot188-daftar.tumblr.com https://macauslot188-gacorku.tumblr.com https://macauslot188-maxwin.tumblr.com https://macauslot188-login.tumblr.com https://joker999-linkalt.tumblr.com https://joker999-altlink.tumblr.com https://joker999-maxwin.tumblr.com https://joker999-login.tumblr.com https://joker999-linkresmi.tumblr.com

joker188

macauslot188

crown138

mpo365

mpo111

mpo666

mposlot88

mpo234

qq8288

masterslot88

masterslot99

joker999

https://heylink.me/joker188gacor

https://linkin.bio/joker188

https://mez.ink/joker188gacor

https://bio.link/joker188

https://lnk.bio/joker188

https://lnkfi.re/joker188

https://simple.bio/joker188

https://heylink.me/macauslot188gacor

https://linkin.bio/macauslot188

https://mez.ink/macauslot188gacor

https://bio.link/macauslot188

https://lnk.bio/macauslot188

https://lnkfi.re/macauslot188

https://simple.bio/macauslot188

http://www.bba.ubru.ac.th/files/download/

http://sp2.go.th/sam/

https://amusementmasters.com/public/vendor/

https://old.jncasr.ac.in/mel/wp-includes/fonts/

http://khonkaen.spu.ac.th/lecturer/

http://pharmacy.swu.ac.th/wp-content/products/

https://100fund1000sook.worldvision.or.th/uat/upload/su/

https://bandothai.co.th/wp-includes/fonts/

https://www.apple-international-thailand.co.th/images/

http://www.fsh.mi.th/thaikitchen/tmp/

http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/css/

https://www.warmeriville.fr/pano/tinymce4/filemanager/anam/

https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-includes/js/

https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-includes/images/gif/

https://carandai.mg.gov.br/includes/

https://www.coa.sua.ac.tz/wp-content/fore/

https://vuonuom.tvu.edu.vn/wp-includes/js/

http://www.nucleoestudo.ufla.br/gen/wp-content/uploads/2021/05/

https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/sitemaps/

https://cuusinhvien.huph.edu.vn/includes/

http://www.bisak.bogazici.edu.tr/wp-content/uploads/2021/07/

https://gra.pwr.edu.pl/js/dom/

https://info.atad.vn/wp-content/plugins/header/

https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/fonts/

http://silpakornalumni.su.ac.th/layouts/plugins/

http://mukdahan.nfe.go.th/nfekam/capcha/

https://tributos.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/bando/

https://oric.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/2018/08/

https://sumait.ac.tz/webfonts/

https://reach.ccbenv.edu.co/wp-includes/fonts/

https://www.uttehuacan.edu.mx/web/js/gmaps/

https://cbo.gensantos.gov.ph/images/fone/

http://krhosp.moph.go.th/hcm/img/

https://info.atad.vn/wp-content/plugins/playoff

https://cuusinhvien.huph.edu.vn/modules/file

https://gra.pwr.edu.pl/wp-content/playoff

https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/php-compat/

http://www.nucleoestudo.ufla.br/gen/images/topo/

https://vuonuom.tvu.edu.vn//wp-admin/network/playoff

https://carandai.mg.gov.br/modules/playoff

https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-content/themes/upfront/scripts/playoff

https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-content/upgrade/playoff

https://tahapkepuasan.unimap.edu.my/kpi/playoff

https://www.warmeriville.fr/pano/tinymce4/filemanager/img/playoff

http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/img/playoff

http://www.fsh.mi.th/newhome/playoff

https://www.apple-international-thailand.co.th/chase/playoff

https://bandothai.co.th/wp-content/playoff

http://pharmacy.swu.ac.th/wp-content/languages/playoff

http://khonkaen.spu.ac.th/img/playoff

https://amusementmasters.com/storage/photos/shares1/share/playoff

https://makarony.pl/upload/slider/playoff

http://www.bba.ubru.ac.th/files/news_file/playoff

http://krhosp.moph.go.th/eappoint/playoff

https://cbo.gensantos.gov.ph/source/playoff

https://www.uttehuacan.edu.mx/web/tramites/playoff

ttps://reach.ccbenv.edu.co/wp-content/themes/playoff

ttps://sumait.ac.tz/assets/plugins/playoff

https://oric.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/2017/07/playoff

http://mukdahan.nfe.go.th/nfekam/js/playoff

https://www.mmsu.edu.ph/storage/thumb/playoff

http://silpakornalumni.su.ac.th/modules/playoff

https://www.tasquillo.gob.mx/cli/playoff

https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/pomo/playoff

http://www.bba.ubru.ac.th/files/banner/masterslot99/

http://sp2.go.th/amssplus/css/masterslot99/

https://makarony.pl/upload/media/masterslot99/

https://amusementmasters.com/public/storage/wp-content/uploads/2020/masterslot99/

https://old.jncasr.ac.in/mel/wp-includes/office/masterslot99/

http://khonkaen.spu.ac.th/img/masterslot99/

http://pharmacy.swu.ac.th/wp-content/themes/masterslot99/

https://100fund1000sook.worldvision.or.th//ebc/masterslot99/

https://bandothai.co.th/wp-includes/css/masterslot99/

https://www.apple-international-thailand.co.th/js/masterslot99/

http://www.fsh.mi.th/thaikitchen/plugins/masterslot99/

http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/plugins/masterslot99/

https://www.warmeriville.fr/pano/tinymce4/filemanager/source/masterslot99/

https://tahapkepuasan.unimap.edu.my/epi/masterslot99/

https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-includes/images/masterslot99/

https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-includes/fonts/masterslot99/

https://carandai.mg.gov.br/media/media/masterslot99/

https://www.coa.sua.ac.tz/wp-admin/css/masterslot99/

https://vuonuom.tvu.edu.vn/wp-includes/images/masterslot99/

https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/masterslot99/

https://gra.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2023/masterslot99/

https://cuusinhvien.huph.edu.vn/includes/masterslot99/

https://suresoc.subredsuroccidente.gov.co/uploads/masterslot99/

http://www.bisak.bogazici.edu.tr/wp-content/uploads/2021/masterslot99/

https://info.atad.vn/wp-content/uploads/2023/masterslot99/

https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/images/masterslot99/

https://www.tasquillo.gob.mx/img/masterslot99/

http://silpakornalumni.su.ac.th/logs/masterslot99/

http://mukdahan.nfe.go.th/nfekam/js/masterslot99/

https://tributos.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/masterslot99/

https://oric.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/2020/02/masterslot99/

https://sumait.ac.tz/assets/js/masterslot99/

https://reach.ccbenv.edu.co/wp-includes/images/masterslot99/

https://www.uttehuacan.edu.mx/web/js/masterslot99/

https://cbo.gensantos.gov.ph/images/masterslot99/

http://krhosp.moph.go.th/hcm/user/masterslot99/

https://sp2.go.th/72020084/bebasberkarya/ https://old.jncasr.ac.in/mel/plugins/bebasberseni/ https://www.warmeriville.fr/pano/karyadewa/ https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-constancias/jargonku/ https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/MACAUSLOT188/ https://cuusinhvien.huph.edu.vn/dist/macauslot188gacor/ http://www.bisak.bogazici.edu.tr/wp-content/perkalianmaksimal/ https://info.atad.vn/wp-content/plugins/elementor/macauslot188terpercaya/ https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/fonts/macauslot188terbaik/ https://www.tasquillo.gob.mx/media/media/macauslot188best/ http://mukdahan.nfe.go.th/nfekam/css/macauslot188jp/ https://oric.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/macauslot188pastijp/ https://sumait.ac.tz/assets/css/macauslot188gacorsekali/ https://reach.ccbenv.edu.co/wp-admin/js/macauslot188gg/ https://www.uttehuacan.edu.mx/web/macauslot188/ https://cbo.gensantos.gov.ph/source/macauslot188/ http://www.bba.ubru.ac.th/files/news_file/MACAUSLOT188/ http://khonkaen.spu.ac.th/img/MACAUSLOT188/ https://www.apple-international-thailand.co.th/macauslot188/ http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/macauslot188/ https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-content/languages/macauslot188/ https://carandai.mg.gov.br/cache/macauslot188/ https://www.coa.sua.ac.tz/wp-admin/images/macauslot188/ https://vuonuom.tvu.edu.vn/wp-admin/images/macauslot188/ https://gra.pwr.edu.pl/js/ALFA_DATA/ https://info.atad.vn/wp-content/cache/macauslot188/ http://silpakornalumni.su.ac.th/language/macauslot188/ https://tributos.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/home/macauslot188/ https://www.uttehuacan.edu.mx/web/tramites/playoff/macauslot188/ http://krhosp.moph.go.th/hcm/barcode/macauslot188/ macauslot188 macauslot188 http://edoc.rtu.ac.th/mambots/editors/ http://amss.udonthani3.go.th/modules/bets/upload_files/auto/ http://www.bba.ubru.ac.th/files/logfile/auto/ https://old.jncasr.ac.in/mel/wp-includes/ALFA_DATA/auto/ http://pharmacy.swu.ac.th/wp-content/auto/ https://100fund1000sook.worldvision.or.th/ckeditor/auto/ https://www.apple-international-thailand.co.th/admin/auto/ http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/auto/ https://www.warmeriville.fr/pano/tinymce4/auto/ https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-admin/auto/ https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-content/languages/auto/ https://carandai.mg.gov.br/logs/ALFA_DATA/auto/ https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/css/auto/ https://gra.pwr.edu.pl/js/ALFA_DATA/auto/ https://cuusinhvien.huph.edu.vn/ALFA_DATA/auto/ https://suresoc.subredsuroccidente.gov.co/vendor/betspin88/auto/ http://www.bisak.bogazici.edu.tr//wp-content/uploads/auto/ https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/auto/ https://www.tasquillo.gob.mx/media/arisoft/auto/auto/ joker188 joker188 masterslot88 masterslot99 masterslot99 mpo111 mpo111 mposlot88 mposlot88 mpo365 mpo365 https://amss.udonthani3.go.th/modules/person/picture/data http://www.bba.ubru.ac.th/files/banner https://amusementmasters.com/storage/photos https://old.jncasr.ac.in/mel/wp-includes/js http://khonkaen.spu.ac.th/ECO113/week4 http://pharmacy.swu.ac.th/wp-includes/images https://100fund1000sook.worldvision.or.th/public https://bandothai.co.th/wp-includes/IXR https://www.apple-international-thailand.co.th/demos/sale http://www.fsh.mi.th/thaikitchen/logs/font http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/plugins/source https://www.warmeriville.fr/pano/tinymce4/filemanager/lang/data https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-includes/images https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-includes/images https://carandai.mg.gov.br/media/read https://www.coa.sua.ac.tz/wp-content/uploads/2019/09 http://www.nucleoestudo.ufla.br/gen/wp-content/uploads/data https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/images/media https://gra.pwr.edu.pl/stats/data https://cuusinhvien.huph.edu.vn/profiles https://suresoc.subredsuroccidente.gov.co/uploads/data http://www.bisak.bogazici.edu.tr/wp-content/uploads/2020/06 https://info.atad.vn/wp-content/upgrade https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/Requests https://www.tasquillo.gob.mx/media/editors http://lppm.abulyatama.ac.id/wp-includes/js/jcrop https://office.smkn1mas.sch.id/jurnal/temp http://silpakornalumni.su.ac.th/media/editors http://mukdahan.nfe.go.th/nfekam/css/index.php https://tributos.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/nfse/data https://www.mmsu.edu.ph/storage/uploads https://sumait.ac.tz/assets https://reach.ccbenv.edu.co/wp-includes/images https://www.oar.ubu.ac.th/ubucws/plugins https://division.dwr.go.th/meet/js https://karateslovsport.sk/wp-includes/js https://www.scienceasia.org/pdfs https://www.mcrm.ru/images http://ugadm.ststephens.edu/wp-includes/js https://raff.ru.ac.th/wp-includes/fonts/ https://historiasparatodos.ucv.edu.pe/locale https://www.dwvs.cy.edu.tw/dwvs/img https://nuca2024.sat.psu.ac.th/pages/logo http://edoc.rtu.ac.th/mambots/editors http://lfh.poltekbangsby.ac.id/public/uploads https://afghantelegraph.com//wp-includes/widgets/ https://scolbert.bitweb1.nwtc.edu/past/Arsip/index.php https://notulen.tabanankab.go.id/public/photos/album/app/ http://soporte.usanjose.edu.co/public/one/ https://lppm.untidar.ac.id/wp-includes/pages/ https://kel-gilingan.surakarta.go.id/wp-includes/images/ http://datasets.americasbarometer.org/filestore/uploads/ https://wiki.amorc.org.br/wp-includes/fonts/ http://plus2hub.rf.gd/wp-includes/js/ https://bemkm.untidar.ac.id/wp-includes/js/crop/Arsip/ https://www.dsdmpu.gov.za/media/ https://pavg.veracruzmunicipio.gob.mx/css/ https://hoca.org https://pianotuningschool.org https://rmslot188ad.com