บ จธ. อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และเรียนรู้ประมวลจริยธรรมองค์การมหาชน

วันที่ 25 กันยายน 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) หรือ บจธ. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมองค์การมหาชน บจธ. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ นางสาวศิริพร วัยวัฒนะ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน ในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน พร้อมอธิบายความแตกต่างระหว่างราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน โดยองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวม 37 แห่ง ซึ่งบจธ. เป็นหนึ่งในองค์การมหาชนสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้ง บจธ. พ.ศ. 2554 จากนั้นมีการขยายอายุหน่วยงานครั้งที่ 2 ในปี 2559 ครั้งที่ 3 ในปี 2562 และครั้งล่าสุดคือที่ 4 เมื่อปี 2565 ที่มีการขยายเวลายุบเลิกเมื่อพ้นวันที่ 7 มิถุนายน 2568 ซึ่ง บจธ. ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดิน พ.ศ… หรือ สบ.กด. ที่มีการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันรัฐบาลให้นำกลับมาทบทวนเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งภายในปี 2567