ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)