ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ขอแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบัน ดังนี้
1. อีเมล์ saraban@labai.or.th
2. เว็บไซต์สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน https://www.labai.or.th/ ผ่าน Web chat ออนไลน์
3.เพจ เฟสบุ๊ค สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน - องค์การมหาชน - https://www.facebook.com/thelandbankadministrationinstitute/ ซึ่งรวมถึงช่องทาง Messenger หรือฝากข้อความในกล่อง Inbox และแอพพลิเคชั่นไลน์ @lands

เอกสารแนบ : ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566