ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญ ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 และ 2 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 และ 2 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)