ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสุดไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ บจธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง