ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมแถลงข่าวการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการเพื่อการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง