ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมการติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) สำหรับเครื่องแม่ข่าย บจธ. และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (เครื่อง QNAP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง