ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2566- 2568) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ บจธ. โดยวิธีคัดเลือก