ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก งานซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ปฏิบัติงานของ บจธ.