ประกาศผู้ผ่านได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานของ บจธ.