ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ บจธ.