ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง