ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างทำตรายางเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของ บจธ.