ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง