ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงาน บริการดำเนินการบริหารจัดการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ บจธ. (ซ่อมบำรุงและพัฒนาเครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง