ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจัดทำพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง