ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของ บจธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง