ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างจัดทำตรายาง เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของ บจธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง