ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ความช่วยเหลือ นายสมาน เย็นทชิต และนางมาลัย เย็นทชิต ตามโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง