ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงาน จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครือข่ายของ บจธ. โดยวิธีเฉาพเจาะจง