ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมของโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ของ บจธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง