ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) พร้อมโปรแกรมประมวลผลข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง