ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ขอเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง