ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง