ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของ บจธ.