ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ บจธ.