ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ บจธ. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง