ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง