ประกาศผู้ได้รับเลือกงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของ บจธ. จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562