ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ สิ้นสุดกำหนดการประกาศแล้ว แต่เนื่องด้วยผู้ยื่นใบสมัครมีจำนวนน้อยราย สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จึงขอยกเลิกประกาศรับสมัครดังกล่างข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จะดำเนินการเก็บใบสมัครไว้พิจารณาในโอกาสถัดไป