ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ของสถาบัน ฯ โดยมีสัญญาจ้างถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

 ………….1. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

…………สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของสถาบันฯ www.labai.or.th (แบบฟอร์มใบสมัครงาน) และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขานางเลิ้ง ชั้น 4เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559(ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และสถาบันฯ จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2629-8884