ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ฯ โดยมีสัญญาจ้างถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

 1. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
 2. ผู้อำนวยการกองระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 3. ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดินรัฐ จำนวน 1 อัตรา
 4. ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 2 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
 9. นิติกร จำนวน 3 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
 13. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
 14. เจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดิน จำนวน 1 อัตรา
 15. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของสถาบันฯ www.labai.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขานางเลิ้ง ชั้น 4 เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และสถาบันฯ จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2629-8884