ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 11 อัตรา

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราเงินเดือน
1.1 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สายงานบริหาร
1) นิติกร สังกัดกองกฎหมายและงานคดี จำนวน 2 อัตรา
2) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สังกัดกองทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
3) เจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดกองบริหารกลางและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
สายปฏิบัติการ
4) เจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดินสังกัดกองบริหารจัดการที่ดิน 1 และ 2 จำนวน 3 อัตรา
5) เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนสังกัดกองพัฒนาสิงเสริมศักยภาพชุมชน จำนวน 2 อัตรา
สายงานขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการ
6) เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน สังกัด กองประเมินราคาทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
1.2 อัตราเงินเดือน 18,600 – 40,900 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานที่จะปฏิบัติให้กับสถาบัน) โดยให้เป็นไปตามประกาศ บจธ. เรื่อง บัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561

2. ยื่นสมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาทำการของสถาบัน โดยภาคเช้า ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ supaporn.i@labai.or.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง) มาที่ กองทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง